Grabación correspondiente a la emisión del directo del pleno ordinario del Concello de Vilagarcía de Arousa del 28 de Noviembre de 2011.

En la orden del día estan los siguientes puntos:
 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 31 de outubro de 2011Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 28 de novembro de 2011, ás 17,00 horas.
 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de outubro de 2011.
 3. Toma de coñecemento da renuncia ao cargo de Concelleiro presentada por D. José Luis Rivera Mallo.
 4. Declaración Institucional do Consello Local da Muller con motivo do 25 de novembro “Día Internacional contra a violencia de xénero”.
 5. Aprobación, se procede, do re integro parcial de préstamos á entidade bancaria BBVA e expediente nº 2 de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario.
 6. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG sobre recortes do Plan concertado da Xunta de Galicia.
 7. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG sobre políticas de prevención e tratamento da violencia de xénero.
 8. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal de Esquerda Unida sobre “Retirada valados obras públicas”.
 9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do PSdeG-PSOE sobre comedores escolares.
 10. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do PSdeG-PSOE sobre o financiamento dos Servizos Sociais
 11. Interpelacións,
 12. Rogos e preguntas.
 
Top