SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
Arousa Tv en Directo na Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 30 de xaneiro de 2012, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA...

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 29 de decembro de 2011.
2.- Toma de coñecemento da renuncia ao cargo de Concelleiro presentada por D. Xosé Castro Ratón.
3.- Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de decembro de 2011.
4.- Dación de conta do Decreto da Alcaldía sobre áreas de goberno e Concelleiros Delegados.
5.- Dación de conta da representación do grupo político municipal IVIL nos órganos colexiados así como a designación de voceiro do devandito grupo.
6.- Designación, se procede, dos oito membros do Consello Reitor da FPSDM.
7.- Modificación, se procede, do Regulamento do Consello Consultivo Económico e Social.
8.- Modificación, se procede, do Regulamento da Mesa Local de Comercio.
9.- Modificación, se procede, da representación municipal nas Comisións Mixtas Paritarias de Control e Seguimento do Acordo Marco e Convenio Colectivo.
10.- Renovación, se procede, dos membros do Consello Escolar Municipal de Vilagarcía de Arousa.
11.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 11, Reguladora do imposto sobre bens inmobles.
12.- Ratificación, se procede, do acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de decembro de 2011 sobre revisión de valores catastrais.
13.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG sobre anulación da tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas e persoas sen recursos económicos.
14.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG contra a suba do imposto de bens inmobles (IBI) polo Goberno do Estado.
15.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo Grupo Político Municipal de EU sobre metodoloxía do Rexistro Xeral do Concello.
16.- Aprobación, se procede, da solicitude de comparecencia do Concelleiro Delegado de Protección Civil, Seguridade e Tráfico.
17.- Aprobación, se procede, da solicitude de comparecencia da Concelleira Delegada de Traballo e Benestar Social.
18.- Interpelacións.
19.- Rogos e preguntas.


 
Top