(Actualización 28 Feb) Disponible a grabación do pleno. Iremos colocando marcas no video para acceder facilmente os diferentes puntos da orden do día.
Destacable nun pleno especialmente longo -que rematou pasada a 1 da mañá- foi o abandono do pleno por parte do grupo de Esquerda Unida e posteriormente polo BNG, ambos no punto 18, na comparecencia do Concelleiro Delegado de Policía Local e Seguridade Cholo Dorgambide.Disculpamos la calidad de sonido y los problemas en la transmisión, que condicionan la calidad final de la grabación. Las condiciones en las que llevamos a cabo la realización y emisión -ajenas a nuestro control- nos condiciona a elegir entre la inmediatez de la información o la calidad de la señal. En este caso obtamos por la primera opción. Esperamos poder ofrecer ambas cosas en próximas transmisiones.

(26 Feb) AROUSA TV emitirá en directo a sesión plenaria ordinaria de Febreiro, que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día Luns 27 de febreiro de 2012, ás 17,00 horas.

Posteriormente, esta grabación estará disponible na páxina.

Participa durante a emisión deixando os teus comentarios neste cadro Facebook =>

ORDE DO DÍA
1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 30 de xaneiro de 2012
2.- Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de xaneiro de 2012.
3.- Dación de conta dos informes de Intervención e Tesourería en virtude do disposto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais (4º trimestre de 2011).
4.- Toma de posesión da Concelleira Dona María Villaronga Chazo.
5.- Aprobación, se procede, da corrección de erros no expediente de baixas por anulación aprobado na sesión plenaria de 24 de febreiro de 2011.
6.- Exame das alegacións presentadas polo Grupo Político Municipal de EU e, no seu caso, aprobación definitiva das Ordenanzas Fiscais reguladoras das taxas aprobadas provisionalmente na sesión plenaria de 29 de decembro de 2011.
7.- Exame das reclamacións presentadas por Dona Rosa Otero Piñeiro e FSP-UGT e, no seu caso, aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o ano 2012.
8.- Aprobación, se procede, da modificación dos Estatutos da Fundación Feiras e Exposicións para o Desenvolvemento de Galicia- Fexdega.
9.- Aprobación, se procede, da baixa do Concello de Vilagarcía de Arousa da Rede de Cidades Educadoras.
10.- Aprobación, se procede da renovación, dos membros do Consello Escolar Municipal de Vilagarcía de Arousa.
11.- Aprobación, se procede, da proposta da Asemblea de Loita contra o paro e a precariedade laboral, sobre regulación hipotecaria.
12.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal de EU sobre o rexeitamento á reforma laboral aprobada polo Goberno.
13.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG sobre o rexeitamento da reforma laboral aprobada polo Goberno Central.
14.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG sobre o apoio á iniciativa lexislativa popular para a defensa e promoción da Sanidade pública en Galicia.
15.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG en relación  co día 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
16.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG para declarar o 24 de febreiro día de Rosalía de Castro.
17.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do PSdG-PSOE sobre a regulación do tráfico nas Rúas e Camiños das parroquias do rural e nas novas rúas peonís.
18.- Comparecencia do Concelleiro Delegado de Policía Local e Seguridade.
19.- Comparecencia da Concelleira Delegada de Traballo e Benestar Social.
20.- Interpelacións.
21.- Rogos e preguntas.