SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ORDE DO DÍA da sesión plenaria ordinaria a celebrar no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 28 de outubro de 2013, ás 17,00 horas.

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 30 de setembro de 2013.
2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes setembro de 2013.
3. Aprobación, se procede, da representación do grupo municipal do PP en diversos órganos colexiados.
4. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
5. Manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 25 de novembro "Día internacional contra a violencia de xénero".
6. Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a xestión e explotación da rede en alta de abastecemento á marxe dereita da Ría de Arousa.
7. Toma de coñecemento dos informes de Intervención e Tesourería en virtude do disposto na Lei 15/2012, de 5 de xullo, de medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais (3º trimestre 2013).
8. Aprobación, se procede, do expediente nº 2/2013 de modificación de finalidades de remanentes de Tesourería afectado e expediente de modificación de créditos nº 2/2013.
9. Aprobación, se procede, do expediente nº 3/2013 de modificación de finalidades de remanentes de tesourería afectado e expediente de modificación de créditos nº 3/2013.
10. Aprobación se procede, da derrogación ordenanzas fiscais nº 30, 33, 35, 36, 40 e 42, reguladoras de taxas e prezos públicos.
I.- IMPOSTOS
11. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens inmobles.
12. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº I.3 Reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras
13. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº I.4 Reguladora do Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
14. Aprobación provisional, se procede, da Modificación Ordenanza Fiscal nº I.5 Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
II.- TAXAS
15. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.1 Reguladora da Taxa por prestación de servizos relacionados con animais de compañía e outros servizos de prevención.
16. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.2 Reguladora da Taxa por subministro de auga potable a domicilio.
17. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.3 Reguladora da Taxa do cemiterio municipal.
18. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.4 Reguladora da Taxa por impartición de ensinanzas no Conservatorio Profesional de Música do Concello de Vilagarcía de Arousa.
19. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.5 Reguladora da Taxa de depuración de augas residuais.
20. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.6 Reguladora da Taxa por expedición de documentos administrativos e outros servizos municipais.
21. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.7 Reguladora da taxa por licenzas de actividades e instalacións e pola intervención municipal nas comunicacións previas e declaracións responsables.
22. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.8 Reguladora da Taxa por licenzas de autotaxis e demais vehículos de aluguer.
23. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.9 Reguladora da Taxa por licenzas urbanísticas.
24. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.10 Reguladora da Taxa por recollida de lixo.
25. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.11 Reguladora da Taxa por utilización das instalacións existentes nos mercados deste Concello.
26. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.12 Reguladora da Taxa por utilización privativa do aproveitamento especial do dominio público local e derrogación das ordenanzas fiscais correspondentes.
27. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.13 Reguladora da Taxa por inmobilización, retirada e depósito de vehículos.
28. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.14 Reguladora da Taxa por servizos especiais ou transportes.
29. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.15 Reguladora da Taxa da rede de sumidoiros.
III.- PREZOS PÚBLICOS
30. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº III.1 Reguladora do prezo público por utilización do Auditorio e outras instalacións do Concello de Vilagarcía de Arousa.
31. Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº III.4 Reguladora do prezo público pola utilización da Escola Municipal de Música.
32. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal de EU sobre redución de tipo de gravame do IBI e Regulamento para aplicar bonificacións que repercutan na progresividade do imposto.
33. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal de EU, sobre apoio á folga educativa do 24 de outubro.
34. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal de EU sobre supresión copago farmacéutico hospitalario.
35. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do BNG para eliminar o copagamento de medicamentos a persoas doentes crónicas non hospitalizadas na sanidade pública.
36. Interpelacións.
37. Rogos e preguntas.
 
Top