O CONCELLO DE RIVEIRA CONVOVA UN PROCESO

SELECTIVO PARA CONTRATAR DURANTE CATRO

MESES OITO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

Santa Uxía de Riveira, 15 de abril de 2014- O Concello

de Riveira vén de convocar un proceso selectivo para a contratación laboral temporal de oito auxiliares de policía local, que prestarán os seus servizos durante catro meses baixo unha modalidade de xornada semanal a tempo completo.

Os interesados en tomar parte no proceso selectivo teñen un prazo de dez días naturais que darán comezo a partir d0 16 de Abril.

Tanto as solicitudes como o resto de documentación esixida deberá ser presentada no Rexistro Xeral do Cooncello, mediante instancia dirixida ao alcalde.

A copia das bases de contratación e o modelo de instancia están dispoñibles no Rexistro Xeral e na páxina web municipal www.riveira.es.
 
Top