CONVOCATORIA
Sesión ordinaria que celebrará o devandito Órgano o vindeiro LUNS día 24 de novembro de 2014, ás 20 horas, en primeira convocatoria, e, de non haber "quorum"
suficiente, en segunda convocatoria 48 horas despois, dende hoxe ten a súa disposición na
secretaría xeral os antecedentes de que se dispoña relacionados cos asuntos que figuran na
orde do día.

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (PLENO ORDINARIO 27 DE OUTUBRO DO 2014).

1I.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA ATA O 19/1112014.

IlI.- OUTORGAMENTO DAS MEDALLAS DE OURO DE RIVEIRA AOS 4 EXALCALDES DA ETAPA DEMOCRÁTICA: D. LISARDO VALEIRAS BRAVO, D. JOSÉ ANTONIO VENTOSO MARIÑO, D. RICARDO PÉREZ QUEIRUGA, E D. JOSÉLUIS TORRES COLOMER.

IV.- RATIFICACIÓN E APROBACIÓN DE ACTAS DE ADQUISICIÓN AMISTOSA OU POR MUTUO ACORDO NO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DOS BENS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA "PROXECTO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DO RÍO ARTES E DO SEU ENTORNO NO CONCELLO DE RIVEIRA".

V.- MODIFICACIÓN DA CONDICIÓN 2a DO ACORDO DO PLENO DE DATA 22/02/1999 POLO QUE SE ACEPTA A CESIÓN DO TERREO DENOMINADO "A CAPELA".

VI.- CLASIFICACIÓN DAS OFERTAS E REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E DE SERVIZOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR NO CONCELLO DE RIVEIRA.

VII.- APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2015.

VIII.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE DO PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL SEGUNDO O RD 635/2014, RELATIVOS AO 3° TRIMESTRE DE 2014.

IX.- DERROGACIÓN DA ORDENANZA FISCAL B.2.10 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU O APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL.

X.- REVISIÓN DO PREZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO DO CONCELLO DE RIVEIRA SUBSCRITO COA EMPRESA VIAQUA S.A.U.

XI.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR ANDRES FARIÑA CADENAS, EN RELACIÓN AO PROXECTO "ACONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO ENTORNO DE CASTIÑEIRAS".

XII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. MIXTO PRESENTADA POR ROSA GARCÍA POSE, INTERESANDO MELLORAS EN PARROQUIAS.

XIII.- MOCIÓN S QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN Ó ABEIRO DO ARTIGO 100 DO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.

XIV.- ROGOS E PREGUNTAS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE
PRESENTEN.

Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top