ORDE DO DÍA DO PLENO DE DECEMBRO EN VILAGARCÍA (1dic)

Lunes 17h, en el Salón de Sesións del Concello

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 27 de outubro de 2014.

2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes outubro de 2014.

3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.

4. Aprobación, se procede, do Expediente de cambio de finalidade e concesión de crédito extraordinario con destino a amortización préstamo FOMIT (Luz Salgada) e aboamento parcial xuros legais.

5. Aprobación, se procede, adxudicación de operación de refinanciación de préstamo formalizado con cargo ao fondo de pago de provedores.

6. Aprobación, se procede, do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio de 2015, no que se inclúe a relación de postos de traballo, coa correspondente amortización de prazas, habilitar a inclusión de prazas en futuras ofertas de emprego público, así como o anexo de investimentos, operación de crédito que o financia e teito de gasto non financeiro para o ano 2015.

7. Manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 25 de novembro "Día Internacional contra a violencia de xénero".

8. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal de EU sobre medidas de loita contra a violencia machista.

9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE en relación coa Pasarela a Cortegada.

10. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre a construción dunha pasarela á Illa de Cortegada.

11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre as inundacións na contorna e patios dos CEIP de A Lomba e CEIP Arealonga.

12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polos grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG e EU de apoio á correcta etiquetaxe do mexillón transformado.

13. Interpelacións.

14. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.

15. Rogos e preguntas.

16. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.
 
Top