Jueves 28 de Enero 2016, 17:00h en Salón de Sesións da Casa do Concello 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DICIEMBRE 2015 

ORDE DO DÍA
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 17 e 30 de decembro de 2015.
2. Toma de coñecemento da renuncia ao cargo de Concelleiro por parte de D. Juan M. Fajardo Recouso, así como doutros integrantes da candidatura Esquerda Unida – Son.
3. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes decembro de 2015.
4. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
5. Aprobación, se procede, da reposición de tres prazas vacantes de Policía Local, ao abeiro do disposto nas leis de Orzamentos Xerais do Estado.
6. Aprobación, se procede, de expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 1/CE/2016, e por suplemento de crédito nº 01/SC/2016, así como de cambio de finalidade de financiamento afectado nº 01/CF/2016.
7. Aprobación, se procede, do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio de 2016, o anexo de investimentos, operación de crédito que o financia e teito de gasto non financeiro. Así como o cadro de persoal, relación de postos de traballo e habilitar a inclusión de prazas en futuras ofertas de emprego público.
8. Aprobación, se procede, da proposta presentada polo Sector do Mar, solicitando a retirada do anteproxecto da Lei de Acuicultura de Galicia.
9. Interpelacións.
10. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
11. Rogos e preguntas.
12. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa,25 de xaneiro de 2016.

A ALCALDESA EN FUNCIÓNS, A SECRETARIA XERAL,

Tania García Sanmartín Rosa Losada Suárez
 
Top