SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
C O N V O C A T O R I A

Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 25 de agosto de 2014, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 28 de xullo de 2014 .
2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes xullo de 2014.
3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
4. Aprobación inicial, se procede, do Regulamento de Premios e distincións da Policía Local de Vilagarcía de Arousa.
5. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre Modificación do Regulamento de Funcionamento do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa.
6. Interpelacións.
7. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
8. Rogos e preguntas.
9. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa,  22 de agosto de 2014.

 
Top