ORDE DO DÍA DA SESIÓN LENARIA ORDINARIA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Sesión plenaria a celebrar no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 23 de febreiro de 2015, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 21 e 26 de xaneiro de 2015.

2.- Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes xaneiro de 2015.

3.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.

4. Toma de coñecemento dos informes de Intervención e Tesourería en virtude do disposto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais (4º trimestre 2014).

5. Manifesto do Consello Local da Muller de Vilagarcía de Arousa con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

6. Aprobación, se procede, da solicitude de compatibilidade formulada polo empregado municipal D. Esteban Noel Quintáns Pérez.

7. Aprobación, se procede, da solicitude de Cáritas Interparroquial de Arousa de declaración de obra de interese social a efectos de bonificación nos tributos municipais asociados á licenza de obra.

8. Adopción de acordos en relación coa petición da AA.VV. Santiago de Afora e Veciños de Trabanca Sardiñeira sobre o problema de augas no lugar de Loureiro.

9. Aprobación, se procede, da proposta de modificación do Regulamento de premios e distincións da Policía Local de Vilagarcía de Arousa.

10. Aprobación, se procede, da prórroga da concesión do servizo de recollida de lixo e transporte a vertedoiro, limpeza viaria e de prazas, parques, xardíns públicos e praias do Concello.

11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal de EU de recoñecemento aos/as traballadores/as de Lantero mediante a denominación dunha rúa, praza ou espazo escultórico co lema "Ou todos ou ningún" ou outro calquera que propoñan.

12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE polo mantemento da calidade do servizo do Hospital do Salnés.

13. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo municipal do BNG para o arranxo e o mantemento do Parque da Coca.

14. Interpelacións.

15. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.

16. Rogos e preguntas.

17. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa,19 de febreiro de 2015.

O ALCALDE-PRESIDENTE, A SECRETARIA XERAL,

Tomás Javier Fole Díaz Rosa Losada Suárez