Serviocio continuará Xestionando A Piscina Municipal ata que se complete a licitación da Concesión. 

A Xunta Local de Goberno acordou onte manter a prórroga ata a nova adxudicación para poder manter a prestación do servizo aos usuarios. 

Seguen redactando o prego de cláusulas administrativas e técnicas que rexerán o concurso. 

Serviocio perdeu a concurso da piscina de Marín en abril do 2018, quedando en cuarto lugar, tras trece anos de xestión.  Vilagarcía de Arousa, 29 de xaneiro de 2018
Serviocio, Cultura, Deportes e Recreación, S.L. seguira xestionando provisionalmente a piscina municipal de Vilagarcía mentras non se publique o novo concurso de adxudicación que caducou xa fai dous anos. En 2016 o goberno de Vilagarcía decidiu conceder unha prorroga de dous anos mentras se preparaba o novo concurso. A punto de cumplirse este novo prazo, o concurso está en proceso de redacción das cláusulas administrativas e técnicas que o rexerán.

Serviocio, que xestiona varios centros deportivos municipais, entre eles o de Campolongo en Pontevedra, perdeu recentemente a xestión da piscina municipal de Marín, complexo que rexia dende hai trece anos, a favor da empresa SOOM Management, que xestiona entre outros o Complexo Deportivo Universitario de Vigo.

A proposta de Serviocio no concurso de Marín acadou o cuarto lugar entre as seis empresas presentadas ao concurso.


A nota de prensa do Concello de Vilagarcía:"A Xunta Local de Goberno acordou onte manter a prórroga ata a nova adxudicación para poder manter a prestación do servizo aos usuarios


Nestes momentos están redactando o prego de cláusulas administrativas e técnicas que rexerán o concurso

O proceso para sacar a contratación a nova concesión da piscina municipal de Vilagarcía non interferirá no normal funcionamento do servizo aos usuarios. Para garantir a continuidade da prestación mentres se completa o procedemento, a Xunta de Goberno Local acordou onte manter de forma transitoria a prórroga da que dispón a actual concesionaria, Serviocio, ata que a nova adxudicataria asuma a xestión das instalación. Deste xeito, os usuarios poderán seguir acudindo ás instalacións deportivas da piscina independentemente da data na que culmine o proceso administrativo.

O Concello xa está redactando os pregos das cláusulas administrativas e técnicas que rexerán a licitación do novo contrato para a xestión da piscina. Dado que a prórroga concedida hai dous anos a actual concesionaria conclúe o vindeiro 9 de marzo, e tendo en conta os prazos legais que require o procedemento unha vez que aproben os pregos (licitación, prazo de presentación de ofertas, avaliación e informes das propostas presentadas, adxudicación e firma do novo contrato…) todo parece indicar que o proceso no remate antes desta data.

O Concello acóllese ao estipulado na Lei de Contratos do Sector Público, na que se dispón que se a declaración de nulidade dun contrato producira un grave trastorno para o servizo público -como o sería o peche das instalacións da piscina á que acoden diariamente centos de persoas- poderá dispoñerse a continuación do mesmo baixo as mesmas cláusulas e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar o prexuízo, é dicir, ata que se proceda á nova adxudicación.


Mantense o aforro municipal que supuxo a prórroga

En base ao acordo adoptado onte, Serviocio seguirá xestionando de forma transitoria as instalacións da piscina municipal en idénticas condicións ás que o ven facendo ata agora,é dicir, ás establecidas no acordo de novembro de 2016 no que se lle concedía a prórroga de 2 anos que está a piques de rematar. En base a ese acordo, dende a entrada en vigor da prórroga, o Concello deixou de aboar a Serviocio os 3.500 euros anuais que pagou durante os 15 anos anteriores de concesión pola realización na piscina das actividades deportivas que organiza a Fundación Municipal de Deportes dentro do seu programa anual. Nestas mesmas condicións continuará Serviocio dirixindo e prestando os servizos deportivos na piscina municipal ata que entre en vigor o novo contrato.

Concello de Vilagarcía."
Suscríbete a Arousa TV por correo